Standarder

1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.

2. Klubbhuset styr själv över godkännandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla som har eller har haft psykisk ohälsa. Medlemmen förpliktar sig att följa föreningens regler.

3. Medlemmarna väljer själva hur de tar del av klubbhusets verksamhet och vilka de arbetar med. Det finns inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som är avsedda att tvinga medlemmarna att delta.

4. Alla medlemmar har samma tillgång till alla möjligheter som klubbhuset erbjuder oavsett av diagnos eller funktionsnivå.

5. Medlemmar kan själva välja att delta i skrivandet av alla dokument som återspeglar deras deltagande i klubbhuset. Alla sådana dokument undertecknas av både medlemmen och den anställda.

6. Medlemmar har rätt att omedelbart återinträda i klubbhusets gemenskap efter en längre eller kortare frånvaro om inte deras återvändo utgör ett hot mot klubbhusets gemenskap.

 7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar som inte deltar, blir isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus.

8. Alla möten i  klubbhuset är öppna för både medlemmar och anställda. Det förekommer inga formella möten för endast medlemmar eller för endast anställda där verksamhetsbeslut och medlemsfrågor diskuteras.

9. Det finns tillräckligt många anställda i klubbhuset för att kunna engagera medlemmarna, men så få att det är omöjligt för dem att fullgöra verksamheten utan medlemmarnas engagemang.

10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för all verksamhet. De anställda delar inte sin tid mellan klubbhuset och andra stora arbetsansvar som står i konflikt med det unika förhållandet mellan medlemmar och anställda. 

11. Ansvaret för driften av klubbhuset vilar på medlemmarna och de anställda och ytterst på klubbhusets verksamhetsledare. Centralt för detta ansvar är medlemmarnas och de anställdas engagemang i alla aspekter av klubbhusets drift.

12. Klubbhuset har sin egen identitet, inklusive sitt eget namn, adress och sitt eget telefonnummer.

13. Klubbhuset har sitt eget fysiska utrymme. Det är fristående från eventuella psykiatrimottagningar eller institutioner och används inte för annan verksamhet. Klubbhuset är utformat för att främja den arbetsinriktade dagen och samtidigt vara attraktivt, lagom stort och förmedla en känsla av respekt och värdighet.

14. Alla utrymmen i klubbhuset är tillgängliga för medlemmar och anställda.

15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida, i driften av klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på styrkor, talanger och förmågor, den arbetsinriktade dagen får därför inte omfatta medicinering eller dagcentral eller för terapiverksamhet

16. Arbetet som utförs i klubbhuset är endast arbete som skapas av klubbhuset inom ramen för verksamheten och främjandet av klubbhusets gemenskap. Inget arbete för utomstående personer eller organisationer, oavsett om det utförs mot betalning eller inte, är godtagbart arbete i klubbhuset. Medlemmarna får inte betalt för något arbete i klubbhuset och det finns inte heller några konstruerade belöningssystem.

17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen motsvarar normal arbetstid.

18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt med anställda, medlemmar och meningsfullt arbete för att upprätthålla en full och engagerande arbetsinriktad dag. Enhetsmöten hålls såväl för att främja relationer som för att organisera och planera dagens arbete.

19. Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett mål och få självförtroende, det är inte avsett att vara specifik arbetsutbildning.

20. Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration, forskning, medlemsregistrering och introduktion, uppsökande verksamhet, anställning, utbildning och utvärdering av anställda, PR, påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet.

21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till avlönat arbete genom övergångsarbete, arbete med stöd och självständigt arbete. Därför har klubbhuset inte arbete till medlemmar genom företagsamhet inom verksamheten, fristående företag eller skyddade verkstäder.

22. Klubbhuset erbjuder sitt eget program för övergångsarbete, som garanterar medlemmarna möjligheter till arbete på ordinarie arbetsmarknad. Som ett utmärkande drag för klubbhusets program för övergångsarbete garanterar klubbhuset en ersättare för alla arbeten om medlemmen är frånvarande. Därutöver uppfyller programmet för övergångsarbete följande grundkriterier:

a. Önskan att arbeta är den enskilt viktigaste faktorn för att fastslå möjligheten till arbete.

b. Möjligheter till arbete fortsätter att vara tillgängliga oavsett framgången vid tidigare arbeten.

c. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler.

d. Medlemmarna erhåller avtalsenlig lön, dock minst minimilön, som betalas ut direkt av arbetsgivaren.

e. Övergångsarbete upprättas utifrån ett brett utbud av arbetsmöjligheter.

f. Övergångsarbete är deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 till 20 timmar per vecka och pågår i sex till nio månader.

g. Valet och utbildningen av medlemmar till övergångsarbete är klubbhusets ansvar, inte arbetsgivarens.

h. Klubbhusets medlemmar och anställda informerar alla berörda myndigheter som handhar bidrag till medlemmarna om övergångsarbete.

i. Övergångsarbete handhas av klubbhusets anställda och medlemmar och inte av ÖA-specialister.

j. Det förekommer inga övergångsarbeten inom klubbhuset. Övergångsarbete vid en takorganisation måste ligga utanför klubbhusets lokaler och uppfylla alla ovanstående kriterier.

23. Klubbhuset erbjuder sina egna program för anställning med stöd och självständig anställning för att hjälpa medlemmarna att få, behålla och förbättra sin anställning. Som ett utmärkande drag för anställning med stöd från klubbhuset upprätthåller klubbhuset en relation med den arbetande medlemmen och arbetsgivaren. Medlemmar och anställda fastställer gemensamt vilket typ av stöd som önskas, hur ofta det ska ske och var det ska ske.

24. Medlemmar som arbetar självständigt fortsätter att ha tillgång till allt stöd och alla möjligheter som klubbhuset erbjuder. De är välkomna att delta i all verksamhet i klubbhuset.

25. Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och utbildning genom att hjälpa dem att dra nytta av utbildningsmöjligheter i samhället. Om klubbhuset även tillhandahåller ett internt utbildningsprogram använder det sig i betydande utsträckning av medlemmarnas färdigheter i att lära ut och handleda.

26. Klubbhuset är beläget i ett område där det går att garantera tillgång till allmänna transportmedel, både för att komma till och från klubbhuset och för att få tillgång till möjligheter till arbete. Klubbhuset tillhandahåller eller ordnar effektiva alternativ när tillgången till allmänna transportmedel är begränsad.

27. Klubbhusets medlemmar och personal erbjuder samhälleliga stödtjänster, som är placerade i klubbhusets enheter. Till dem hör hjälp kring rättigheter och stöd, boende och främjande av en hälsosam livsstil samt vägledning till tjänster inom social och hälsovården

28. Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter som är till för att hjälpa medlemmar att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil.

29. Klubbhuset har åtagit sig att säkra ett brett val av säkra och anständiga bostäder till ett överkomligt pris, inklusive möjligheter till självständigt boende för alla medlemmar. Klubbhuset har tillgång till möjligheter som uppfyller dessa kriterier, eller om sådana inte finns utarbetar klubbhuset sitt eget program för boende. Klubbhusets program för boende uppfyller följande grundkriterier:

a. Medlemmar och personal sköter programmet tillsammans.

b. Medlemmar som bor där gör så av egen vilja.

c. Medlemmar väljer var de vill bo och med vem.

d. Policyer och rutiner utvecklas på ett sätt som stämmer överens med resten av klubbhusets kultur.

e. Nivån på stödet ökar eller minskar utifrån hur medlemmens behov ändras.

f. Medlemmar och anställda uppsöker aktivt andra medlemmar för att hjälpa dem behålla sin bostad, i synnerhet när medlemmen är inlagd på sjukhus.

30. Klubbhuset genomför regelbundet en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive Clubhouse International- ackreditering.

31. Klubbhusets verksamhetsledare, medlemmar, de anställda och andra tillämpliga personer deltar i ett heltäckande två eller tre veckor långt utbildningsprogram vid ett certifierat utbildningshus.

32. Klubbhuset har fritidsprogram och sociala program på kvällar och veckoslut. Helgdagar firas på den faktiska helgdagen.

33. Klubbhuset har en oberoende styrelse. Om klubbhuset är knutet till en takorganisation har även den en fristående rådgivande styrelse. Styrelsemedlemmarna består av personer som är i en unik position att tillhandahålla stöd och föra klubbhusets talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, sysselsättning och samhälleligt stöd.

34. Klubbhuset utarbetar och upprätthåller sin egen budget, som godkänns av styrelsen eller stöds av en rådgivande styrelse, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan räkenskapsåret påbörjas, och regelbundet övervakas under räkenskapsåret.

35. De anställdas löner är konkurrenskraftiga jämfört med de löner som utbetalas inom övriga tjänster i social- och hälsoområdet.

36. Klubbhuset har stöd från tillämpliga hälsomyndigheter och alla nödvändiga tillstånd och ackrediteringar. Klubbhuset samarbetar med personer och organisationer som kan öka dess effektivitet i det bredare samhället.

37. Klubbhuset arrangerar öppna forum och har förfaranden som gör det möjligt för medlemmar och anställda att aktivt delta i beslutsfattande, i allmänhet genom konsensus om ledning, policyskapande och klubbhusets framtida inriktning och utveckling.